Όροι & Προϋποθέσεις Μ&S Bonus Card

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία με την επωνυμία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ερμού 33-35) και διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία στον Άλιμο Αττικής (οδός Αγ. Δημητρίου 63), θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάση της παρούσας, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρίας η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό της MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμα μου να ανακαλέσω τη συναίνεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα και την κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται στην πίσω πλευρά της αίτησης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Όροι Προγράμματος

1.    ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ -ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

 • Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρίας MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
 • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.
 • Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Δίκτυο Καταστημάτων της MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και γνωστοποιούνται στον κάτοχο.
 • Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρεία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 • H επίδειξη της προσωπικής κάρτας μέλους είναι υποχρεωτική, προκειμένου ο κάτοχος της κάρτας να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος.
 • Για κάθε 1 ευρώ αγορών, ο κάτοχος της κάρτας θα συγκεντρώνει 1 πόντο (1 ευρώ = 1 πόντος). Κατά την εξαργύρωση των πόντων, ο κάτοχος της κάρτας λαμβάνει έκπτωση 0,01 ευρώ για κάθε πόντο που έχει συγκεντρώσει (1 πόντος = 0,01 ευρώ έκπτωση).
 • Κάθε φορά που ο κάτοχος της κάρτας πραγματοποιεί συνολικές αγορές αξίας 300€ και άνω, ο κάτοχος της κάρτας λαμβάνει ένα κουπόνι - δώρο και με τη χρήση του αφαιρείται από την επόμενη αγορά ποσό ίσης αξίας με το 10% αυτής.
 • Το κουπόνι - δώρο είναι μοναδικό και χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.
 • Η διάρκεια ισχύος του κουπονιού είναι 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Η ακριβής ημερομηνία λήξεως αναγράφεται επάνω στο κουπόνι – δώρο με την ένδειξη «Ισχύει έως:»
 • Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
 • Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν επιστρέφονται.
 • Σε περίπτωση επιστροφής ένός είδους, οι αντίστοιχοι πόντοι αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων πόντων.
 • Σε περίπτωση αλλαγής ενός είδους, οι πόντοι διατηρούνται εφόσον η αξία του νέου είδους είναι ίση με αυτού που επιστρέφεται.
 • H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
 • Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα και στο δίκτυο των καταστημάτων της εταιρίας στην ελληνική επικράτεια.

2.    ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • Η εταιρία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).
 • Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων MARKS & SPENCER βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.
 • Η εταιρία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτηση του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρίας. Η εταιρία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων MARKS & SPENCER. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.
 • Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κάρτας για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, οι πόντοι παραγράφονται.

3.    ΓΕΝΙΚΑ

 • Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 • Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρία MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τυχόν αλλαγή διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκαιρα στην παλαιά διεύθυνση.
 • Η MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του κατόχου μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιοδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου.
 • Εάν ο κάτοχος της κάρτας μέλους δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας στο κατάστημα.
 • Σε περίπτωση που ένας κάτοχος κάρτας μέλους εκδόσει περισσότερες από μία κάρτες με τα ίδια προσωπικά στοιχεία, η MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις προγενέστερες κάρτες και να διατηρήσει στη βάση δεδομένων της μόνο την κάρτα που έχει χρησιμοποιηθεί στην τελευταία συναλλαγή του κατόχου.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:
 • H MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.
 • Τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προστηθέντες της εταιρίας για τη διαχείριση του σχετικού αρχείου.
 • Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης προς το τμήμα MARKETING της MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 • Η πολιτική της εταιρείας MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι η τήρηση των αντιγράφων των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης, που θεωρείται εύλογο και ικανό για χορήγηση αντιγράφου σε πιθανό αίτημα πελάτη.
 • Με την υπογραφή της αίτησης ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεσή του στην MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της κάρτας MARKS & SPENCER Bonus Card.