Contests Terms & Conditions
OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Online Questionnaire 2015

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΤΕ"» και τον διακριτικό τίτλο «MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού αριθ. 33-35 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την κα. Ευαγγελία Φιλισιάδη, δυνάμει του από 1.11.2011 πρακτικού του Δ.Σ. αυτής (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς όσους επιθυμούν να συμμετέχουν, έναν διαγωνισμό σύμφωνα με τους σχετικούς όρους συμμετοχής, που αναφέρονται κατωτέρω. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από τα ανωτέρω πρόσωπα, με δικά τους τεχνικά μέσα και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο (Site) του Διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή εν γένει δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, η σχετική συμμετοχή του ακυρώνεται άμεσα. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:
a. δεν αποτελεί, κατά την ελεύθερη κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου,
b. έχει συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού
c. δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου 3
d. είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους
e. συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

2. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω πρόσωπα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό κατά παρέκκλιση από την ως άνω ρητή απαγόρευση και σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αυτό θα ακυρωθεί άμεσα.

3. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 06-10-2015, στις 9.00πμ μέχρι την 19-10-2015, στις 21:00μμ.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που θα του αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω email και θα κερδίζει 100 πόντους στη M&S Bonus Card μετά τη λήξη της έρευνας, που είναι στις 19/10/2015. Κάθε χρήστης που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο, θα λαμβάνει και συμμετοχή σε μια κλήρωση με δώρο δωροκάρτες αξίας €100 για 3 τυχερούς, οι οποίες θα εξαργυρώνονται για αγορά ειδών από τα καταστήματα του Διοργανωτή. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει μία και μοναδική συμμετοχή. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες έχει συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εντός της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού

5. Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθεί μια (1) κλήρωση και ώρα11:00πμ, στις 22-10-2015, στα κεντρικά γραφεία του Διοργανωτή, Αγ. Δημητρίου 63 στον Άλιμο, ΤΚ 17456 από εκπρόσωπο του Διοργανωτή.
Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της http://bonuscard.marksandspencer.gr/Default.aspx

6. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις τυχεροί νικητές, καθώς και τρεις αναπληρωτές οι οποίοι θα κερδίσουν δωροκάρτες αξίας €100 έκαστος. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά. Οι νικητές μπορούν να παραλάβουν τις δωροεπιταγές τους μέχρι τις 21-11-2015, διαφορετικά θα ακυρωθούν και δεν θα ισχύουν.
Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει τους Νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή τους, επικοινωνώντας μαζί τους στο email που τους εστάλη καθώς είναι καταχωρημένο στη βάση του Διοργανωτή ύστερα από συναίνεσή τους στους όρους χρήσης της Marks & Spencer Bonus Card , με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων.
Αν παρόλα αυτά δεν ανταποκριθούν εντός της ταχθείσας ως άνω προθεσμίας, καλείται ο αναπληρωματικός νικητής για τον οποίο εφαρμόζονται αναλογικά τα ανωτέρω, ενώ ο Διοργανωτής δεν φέρει πλέον καμία ευθύνη και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του, προς τους νικητές που δεν άσκησαν εμπροθέσμως τα απορρέοντα από τον παρόντα διαγωνισμό δικαιώματά τους.
Οι νικητές που έχουν αναδειχθεί στην τυχερή κλήρωση, θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας) με σκοπό την ταυτοποίησή τους για την παραλαβή των δώρων.
Ο Διοργανωτής κατά την επικοινωνία με τους νικητές δύναται να ζητήσει, σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης τους με τα ανωτέρω στοιχεία, επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας των αναδειχθέντων νικητών στο διαγωνισμό για την παραλαβή των δώρων.
Οι νικητές καλούνται να παραλάβουν το δώρο τους από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου Marks & Spencer Μαρινόπουλος στην Ελλάδα δηλώσουν ότι τους εξυπηρετεί, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση http://bonuscard.marksandspencer.gr/Default.aspx ή καλώντας στον αριθμό 2109898012 κατά την επικοινωνία τους με το Διοργανωτή μετά την ανάδειξή τους ως νικητές. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν έχει πρόσβαση σε κανένα κατάστημα του δικτύου Marks & Spencer Μαρινόπουλος στην Ελλάδα, τότε η δωροκάρτα θα σταλεί στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του με έξοδα του Διοργανωτή.
Κατά την παραλαβή των δώρων κάθε νικητής υποχρεούται να επιδείξει την Αστυνομική του Ταυτότητα ή Διαβατήριο εν ισχύ. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, να παραδώσει το δώρο στον αναπληρωτή του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η παράδοση του δώρου κατά τα ανωτέρω ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση του απαλλασσόμενου οιοσδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και ο Διοργανωτής θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρήσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της "Marks & Spencer", τα οποία και ανήκουν στη χρήση, κατοχή και κυριότητα του Διοργανωτή. Σε περίπτωση προσβολής τους ο Διοργανωτής με τα εκ του νόμου δικαιώματά του διατηρεί και κάθε δικαίωμα αποζημίωσης έκαστης θετικής ή αποθετικής ζημίας του κτλ.

7. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το Δώρο. Επίσης, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων ή οποιασδήποτε ζημίας λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.

8. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον διακομιστή με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των στοιχείων.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από το Διοργανωτή ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει ο Διοργανωτής κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από το Διοργανωτή τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. – 17:00 μ.μ., στο αρμόδιο τμήμα (τηλ. 210 9898012).
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτυακού του τόπου. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα του νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόντα Διαγωνισμό.

9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.

10. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στο Διοργανωτή, ο οποίος θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

11. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα http://bonuscard.marksandspencer.gr/Default.aspx και έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ευφροσύνη Σιμοπούλου, Ακαδημίας 31, ΤΗΛ. 210 3640170 και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.
Η όποια ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων ή όποιων δώρων ο Διοργανωτής αποφασίσει ελεύθερα στο μέλλον. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για καμία αιτία και ο Νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση και για καμία αιτία.